T h r o u g h  the  W i n d o w
Sáng sớm tinh mơ khi trời còn lờ mờ sương sớm,
Vội vã xuống phố đi tìm ly cà phê...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Photographer: CuongBui ( Ck.pixel )
IG: @ck.pixel | Fb: Ck.pixelfb

You may also like

Back to Top